Otvaranje vrata kulture za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom

Inkluzija djece i mladih sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom u kulturne aktivnosti postala je ključna tema u Crnoj Gori. Ovaj proces nije samo pitanje pravde i jednakosti, već i vitalan korak ka stvaranju društva u kojem svako ima priliku da učestvuje i doprinese. Uključivanje u manifestacije, predstave i filmove donosi mnoge koristi, ne samo za djecu i mlade sa poteškoćama, već i za cijelu zajednicu.

Kulturne aktivnosti predstavljaju moćan alat za socijalnu integraciju. Djeca i mladi sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom, kada imaju priliku da učestvuju u ovim aktivnostima, osjećaju se prihvaćeno i vrijedno. Na primjer, organizovanje predstava i manifestacija koje uključuju djecu sa različitim sposobnostima pomaže u razbijanju predrasuda i promovisanju pozitivnih stavova prema različitostima.

Jedna od takvih inicijativa je i manifestacija„Samo me vidi“, koji se održava svake godine na Cetinju. Ova manifestacija okuplja djecu i mlade sa različitim invaliditetima i poteškoćama, pružajući im platformu da pokažu svoje talente u muzici, plesu, glimi i vizuelnim umjetnostima. Kroz učešće u ovakvim manifestacijama, učesnici ne samo da razvijaju svoje vještine, već i jačaju samopouzdanje i samopoštovanje.

Kratkometražni filmovi gdje su glavni akteri đeca i mladi sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom donose inspirativne priče koje naglašavaju njihovu snagu, kreativnost i hrabrost. Kreatori ovih filmova koriste umjetnost da prikažu svakodnevne borbe i trijumfe svojih mladih protagonista, ističući važnost inkluzije i podrške. Kroz emotivne narative, ovi filmovi osnažuju glasove koji su često marginalizovani, pokazujući da invaliditet nije prepreka za ostvarivanje snova i talenata. Pored edukativnog aspekta, ovi filmovi služe kao mostovi između različitih zajednica, promovišući empatiju i solidarnost. Neki od njih su filmovi ” Čuj me i vidi Podgorice”, ” Kad Rožaje priča”, “Naša strana ljepšeg dana”, “Moji snovi su i tvoji”…

Kako bi inkluzija bila uspješna, potrebno je obezbijediti pristupačnost kulturnih institucija. Muzeji, pozorišta, bioskopi i drugi kulturni objekti moraju biti prilagođeni za osobe sa invaliditetom. U tom kontekstu, Crna Gora je napravila značajne korake. Pozorište u Podgorici nedavno je adaptiralo svoju infrastrukturu kako bi bilo pristupačno osobama sa invaliditetom, čime je omogućeno da svi imaju jednak pristup kulturnim događajima.

Zajednički napori

Inkluzija djece i mladih sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom u kulturu zahtijeva zajednički napor svih segmenata društva. Roditelji, nastavnici, kulturni radnici i donosioci odluka moraju raditi zajedno kako bi stvorili okruženje u kojem svako dijete ima priliku da izrazi svoju kreativnost i učestvuje u kulturnom životu zajednice.

Na kraju, inkluzija nije samo moralna obaveza već i ključ za bogatiju i raznolikiju kulturu. Omogućavajući djeci i mladima sa poteškoćama da se uključuju u kulturne aktivnosti, Crna Gora ne samo da promoviše jednakost, već i obogaćuje svoje društvo kroz različite perspektive i talente koji bi inače ostali neotkriveni.

Autor: Kreže M.